در مرحله سوم بازی ب دلیل نداشتن نیز بازی پیش نمره چکار باید کرد