البته هر سبکی طرفدار خودشو داره بازی نکرده نمیشه قضاوت کرد .